Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах хөтөлбөрийн хүрээнд түүхийн дурсгалт газруудыг хамгаалах хамгаалалтын бүс байгуулах, сэргээн засварлах ажил хийгдэнэ.